Kontrakt

 

NORSKE SCENOGRAFER

STANDARDAVTALE SCENOGRAFI/DEKOR

OPPDRAG SOM NÆRINGSDRIVENDE

 

 

 

KONTRAKT

mellom

 

……………………

(produsent)

 

og

 

Silje Steinsvik

(scenograf)

 

 

 

1. Denne avtale gjelder engasjement som scenograf. Dette gjelder følgende produksjon:

 

.........................................................................................................................................

 

 

Produsent er:

 

Navn:

Organisasjonsnummer:

Adresse:

 

 

Scenograf er :

 

Navn:

Adresse

Organisasjonsnummer:

 

 

2. Beskrivelse av den aktuelle produksjon:

 

…………………………………………….

 

…………………………………………….

 

 

Oppdraget  varer fra …………….. til…………………

 

 

 

3. Premieredato er satt til:

 

 

 

 

 

4. Scenografens rettigheter og plikter.

 

 

Scenografen skal utvikle det overordnede visuelle inntrykk av produksjonene og veilede i praktisk utførelse av dette, samt delta i produksjonsmøter og prøver i nødvendig omfang.

 

Scenografen forplikter seg til å levere scenemodell innen…………. og arbeidstegninger innen den……………

 

Scenografen skal gjøre seg kjent med produksjonens økonomiske rammer og ta hensyn til disse.

 

Scenografen skal ikke foreta innkjøp eller på annen måte pådra produsenten kostnader uten forutgående samtykke.

 

Scenografen har rett og plikt til å foreta nødvendige justeringer  etter at en forestilling er spilt  i en lengre periode, ved scenebytte, turneer og gjenopptakelse. For dette arbeidet betales det en godtgjørelse etter egen avtale.

 

 

 

5. Produsentens plikter

Produsenten skal sørge for at scenografen får tilstrekkelige informasjoner og arbeidsmateriale tidligst mulig og senest 8 uker før innleveringsdato for arbeidstegninger.

 

Innkjøp til produksjonen som berører scenografens arbeidsområde skal skje i samråd med denne.

 

Produsenten må sørge for tilstrekkelig bemanning til rett tid slik at scenografien kan utføres i samsvar med god skikk og innenfor avtalte tidsrammer. Produksjonsframdriften skal være avtalt.

 

Ved avvik skal produsenten varsle scenografen snarest mulig og betale et forholdsmessig tillegg dersom avviket innebærer opphold eller utsettelse.  Eventuelle endringer i produksjonsplan og/eller framdrift skal godkjennes av begge parter.

 

 

 

 

 

 

 

6. Honorar.

 

Honorar er avtalt til kr…………………

 

Honoraret forfaller til betaling med 1/3 ved kontraktens underskrivelse eller annen avtalt tidspunkt  1/3 ved prøvetidens begynnelse og 1/3 ved avtalt prøveavslutning.

 

 

 

 

7. Opphavsrett.

Scenografen har de rettigheter til sitt verk som følger av lov om opphavsrett til åndsverk mv av 12.mai 1961. Denne avtalen  gir produsenten rett til, ikke enerett, i inntil 2 år til å framføre verket på ………………….

 

Bruk utover dette krever særskilt skriftlig avtale.

 

Framføringsretten/bruksretten kan utvides for nye to år for 50 % av honoraret regulert oppover iht konsumprisindeksen.

 

Scenografen beholder eiendomsretten til grunnlagsmateriale, så som modeller, tegninger o.a. Disse lånes ut til produsenten, men kan ikke stilles til disposisjon for andre uten særskilt

avtale.

 

Videresalg av framføringsrett/bruksrett eller selve den utførte dekor kan kun skje etter særskilt avtale. Scenografen skal ha førsterett til kjøp av dekor.

 

Opptak eller direkte overføring av forestilling kan kun skje etter særskilt samtykke.

 

Scenografen skal krediteres på plakat og i program som forelegges og for øvrig i samsvar med god skikk..

 

 

8. Reise-, oppholds –og diettkostnader.

Dekkes  som etter Statens  reiseregulativ.

 

9. Fratredelse.

Dersom det etter at scenografi er utformet fremmes krav fra produsentene om endringer i det kunstneriske arbeidet som scenografen mener ikke er kunstnerisk forsvarlig å imøtekomme, har oppdragstaker rett å fratre engasjementet. I så fall har oppdragstaker rett til fullt honorar.

 

 

 

 

 

 

 

10. Annulasjon.

Dersom produksjonen annuleres, har scenografen krav på fullt honorar. Det samme gjelder ved utsettelse, der det ikke blir inngått annen avtale, og scenografen ikke har anledning til å fullføre oppgaven.

 

11. Særskilte vilkår.

 

…………………………………………………………..

 

 

…….             /    -

 

 

For oppdragsgiver                                                                        Scenograf